Du är här

Kvalitet

Vår ambition och strävan är att alla medarbetare ska vara delaktiga i kvalitetsarbetet och kvalitetssäkring. Att alla berörda ska förstå värdet av att arbeta systematiskt och förstå för vems skull de är på arbetet.

Ledningssystem

Ambass har ett ledningssystem för kvalitet enligt (SOSFS 2011:9) . Här beskrivs processer, aktiviteter och rutiner som ska både styra och stötta verksamheterna för att säkerställa att verksamheten drivs enligt de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för området. Här finns även policys och anvisningar som berör verksamheten. 

Genomförandeplanen

För den boende är det ett av de viktigaste dokumenten att upprätta och ha som utgångspunkt för samarbetet med boenden. Utifrån överenskommelsen i genomförandeplanen skapar den boende och personalen scheman och rutiner utifrån de livsområden som hen önskar och har behov av att få stöd med. Uppföljning av genomförandeplanen görs var sjätte månad eller vid behov och förändringar. Utifrån genomförandeplanen förs social journal. I social journal ska man kunna följa insatserna i genomförandeplanen samt följa upp målen.

Att arbeta förebyggande

Verksamheten arbetar med riskanalyser årligen samt vid behov och vid förändringar i brukarens liv eller i verksamheten. Syftet är att förutse och därmed förebygga tänkbara negativa händelser, bemötanden, problem och situationer som kan missgynna brukaren/ungdomen. Vid förutsedda risker skrivs handlingsplaner med syfte att minimera eventuella negativa händelser och konsekvenser.

Förbättringsarbetet

Det systematiska förbättringsarbetet inom Ambass är organiserat så att det ska bli en naturlig del av arbetet. När personal misstänker, gör, upptäcker eller blir varse avvikelser, missförhållanden och får in klagomål i arbetet med den enskilde eller i verksamheten skriver man en rapport kring händelsen i vårt avvikelsehanteringssystem som sedan omhändertas utifrån beslutad process.

Internrevision/egenkontroll

Varje år görs en internrevision i bolaget. Internrevisionen planeras och genomförs av en grupp kvalitetsansvariga inom affärsområde Omsorg.

Ytterligare områden inom kvalitet utgörs av årlig brukarundersökning och uppföljning av den. Samverkan med företrädare, anhöriga, närstående, uppdragsgivare och andra utförare av olika insatser samt hälso-och sjukvårdskontakter.