Du är här

Ambass idag

Ambass drivs i en anda av humanism och enkelhet där strävan är att den boende ska känna så stor hälsa som möjligt.

Med rutiner och struktur i vardagen skapas trygghet genom vetskap om framtiden. Personalen har kompetens och erfarenhet att arbeta med målgruppen och vi sätter stor vikt vid personalkontinuitet.

Vi arbetar individinriktat och har erfarenhet av komplexa uppdrag med långsiktig karaktär. Vi har vana att samarbeta med olika instanser och professioner, t ex psykiatri och rättspsykiatri.  För att uppnå ett individuellt anpassat stöd kring varje individ utgår vi från Socialtjänstlagen och LSS-lagstiftningens intentioner. Personalen äger en förståelse för lagstiftningens bärande principer vilket speglas i mötet med individen. Individens självbestämmande och delaktighet genomsyrar verksamheten.

Vår kompetens/personal

Det meningsskapande samtalet uppstår naturligt i anslutning till vardagliga och konkreta situationer. I arbetet betonar vi och tar vara på dygnets och årstidens rytmer och stämningar i samband med årligen återkommande sysslor och högtider på Ambass. Att försöka se och tilltala ”jaget” som gör varje människa till en unik individ är en strävan som präglar Ambass.

Personalen har hög formell kompetens och välmeriterad bakgrund.

Med rutiner och struktur i vardagen skapas trygghet genom vetskap om framtiden.
En med omsorg utformad dags-vecko-och årsrytmkontinuitet gör Ambass till en trygg plats att bo på.

Stöd och service i boendet och fritidsaktiviteter utformar vi utifrån varje persons individuella behov, intressen och förutsättningar. Målsättningen är att den boende ska förstå helheten, människovärdet lyfts fram.

Aktiviteten ska anpassas efter individens funktionsnivå och behov av träning med syfte att förbättra / upprätthålla fysiska, psykiska och intellektuella funktioner. ​

Målsättningen är att öka självständigheten i de allmänna funktionerna inom områdena:
 

  • Personlig vård - sköta sin personliga hygien

  • Kommunikation / interaktion - social gemenskap

  • Boende - matlagning, tvätt, städning, ekonomi

  • Arbete / skola / fritid - daglig sysselsättning, kultur, sport och lek

En viktig del är att det råder en för den boende anpassad balans mellan gemenskap, aktivitet, vila, lek och allvar. Verksamhetens grundsyn är att den boende själv är aktivt delaktig för att uppnå hälsa.